Channel 1
online
Channel 2
online
Channel 3
online
Channel 4
online
Channel 5
online
2,205
Liczba graczy online
Regulamin serwisu
Poniższe postanowienia oraz Warunki Użytkowania stanowią Regulamin (zwany dalej Regulamin), o którym mowa w przepisach art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.). Poniższe postanowienia obowiązują na Serwerze Gry, Stronie Serwera oraz Forum.
Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 14.01.2024, 18:00
Definicje
• Administrator - Osoba będąca właścicielem Projektu;
• Użytkownik - Osoba korzystająca z Serwera Gry, Strony Serwera lub Forum Społeczności;
• Mistrz Gry - Osoba powołana przez Administratora do pomocy przy nadzorowaniu Projektu;
• Serwer Gry - Oficjalny serwer projektu, udostępniane oraz prowadzony przez Administratora;
• Strona Serwera - Oficjalna strona projektu, udostępniane oraz prowadzona przez Administratora;
• Forum Serwera - Oficjalne forum projektu, udostępniane oraz prowadzone przez Administratora;
• Fanpage Serwera - Oficjalny fanpage projektu, udostępniany oraz prowadzony przez Administratora;
§I. Postanowienia ogólne
1. Rejestracja Konta oznacza akceptacje Regulaminu oraz Warunków Użytkowania.
2. Każdy Użytkownik ma obowiązek zachować swoje dane logowania tylko dla siebie. Skutki udostępniania tychże danych osobom trzecim ponosi wyłącznie właściciel konta.
3. Regulamin w każdej chwili może ulec zmianie, do każdej zmiany zostanie dodana adnotacja.
4. Właściciel Serwisu ma obowiązek informować Użytkownika o ewentualnych zmianach w Regulaminie lub Warunkach Użytkowania za pomocą wpisu na Stronie Serwera, Forum lub Serwerze Gry.
§II. Postanowienia - Administrator
1. Administrator to inaczej Właściciel Serwera Gry, Strony Serwera i Forum społeczności. Wszelkie zgromadzone dobro na Serwerze i produktach pochodnych jest własnością Administratora, która jest udostępniana Użytkownikom na potrzeby gry na Serwerze.
2. Administrator ma prawo zablokować konto Użytkownika bez podawania przyczyny.
3. Administrator ma prawo zablokować dostęp do Serwera Gry, Strony Serwera oraz Forum, dowolnemu Użytkownikowi jeżeli uważa, że w jakikolwiek sposób działa on na jego szkodę.
4. Administrator ma obowiązek zablokować Konto Użytkownika, który nie przestrzega zasad zawartych w Regulaminie lub Warunków Użytkowania.
5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za włamanie oraz jego skutki na Konto Użytkownika, tak więc nie ma obowiązku pomagać w odzyskaniu utraconych dóbr.
6. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za transakcje przeprowadzane między Użytkownikami.
7. Administrator może pomóc Użytkownikowi odzyskać dobra utracone na Serwerze Gry w przypadku oszustwa dotyczącego transakcji przeprowadzonej za pomocą Forum Serwera oraz ma prawo ukarać Użytkownika, który dopuścił się niedotrzymania warunków transakcji.
8. Administrator ostatecznie podejmuje decyzję w przypadku gdy Regulamin lub Warunki Użytkowania nie zawierają postanowień lub instrukcji dotyczących danej sytuacji.
9. Administrator nie ma obowiązku tłumaczenia powodu swoich działań oraz nie musi o nich w żaden sposób informować Użytkownika.
10. Administrator nie pobiera żadnych opłat za użytkowanie Serwera Gry, Strony Serwera oraz Forum.
11. Administrator ma prawo do wyłączenia, a co za tym idzie zakończenia dostarczanych usług w postaci Serwera Gry, Strony Serwera oraz Forum.
12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na Serwerze Gry oraz Forum przez Użytkowników, oraz treści przesyłanych w wiadomościach.
13. Administrator ma maksymalnie siedem roboczych dni na rozpatrzenie odwołania lub zgłoszenia Użytkownika na Forum.
14. Administrator zastrzega sobie prawo do powoływania i odwoływania Mistrzów Gry oraz każdej innej roli wedle własnego uznania. Prawa oraz obowiązki tychże są wynikiem wewnętrznego porozumienia pomiędzy Administratorem, a powołaną osobą.
§III. Postanowienia - Użytkownik
1. Użytkownik zakładający Konto na Serwerze Gry, Stronie Serwera oraz Forum, ponosi pełną odpowiedzialność za to co dzieje się na założonym koncie.
2. Właścicielem Konta Użytkownika jest tylko i wyłącznie osoba posiadająca dostęp do poczty adresu e-mail podanego przy procesie Rejestracji.
3. Użytkownik ma obowiązek bezwzględnie egzekwować postanowienia Regulaminu oraz Warunki Użytkowania. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania jego zasad.
4. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do poleceń Administracji.
5. Nazwa użytkownika powinna przestrzegać zasad netykiety. Nie może naruszać jakichkolwiek praw innych osób oraz Użytkowników. Musi przestrzegać wszelkich norm i powszechnie akceptowanych obyczajów.
6. Użytkownik rejestrując Konto ma obowiązek podać prawdziwe dane (adres e-mail). Administrator może zweryfikować dane Użytkownika.
7. Użytkownik ma obowiązek informować Administratora o wszelkich znalezionych błędach. Użytkownik, który wykorzystuje lub rozpowszechnia innym Użytkownikom występujący błąd, zostanie ukarany Blokadą na wszystkie powiązane Konta.
8. Użytkownik ma obowiązek odpowiedzieć na każdą wiadomość otrzymaną od Administratora w czasie nie dłuższym niż 3 minuty gdy wykonuje on akcje, które mogą być uznane za możliwe do zautomatyzowania w sposób inny niż w ramach udostępnionych przez Administratora, specjalnych dodatków w grze (np. Bonus Switcher). Za takową akcje uznawana jest również blokada spacji, gdy dokonywana jest na przynajmniej dwóch postaciach jednocześnie.
9. Użytkownik ma całkowity zakaz ingerowania w oprogramowanie dostarczone przez Administratora.
10. Użytkownik ma zakaz udostępniania na Serwerze Gry, Stronie Serwera oraz Forum, treści które w jakikolwiek sposób naruszają prawo oraz treści objętych prawami autorskimi.
11. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do zasad netykiety oraz powstrzymywać się od pogwałcenia dobrych obyczajów.
12. Użytkownik ma obowiązek zawsze dbać o stosowne słownictwo.
13. Użytkownik w rozmowie z Administratorem ma bezwzględny obowiązek zachować kulturę.
14. Użytkownik ma obowiązek dopilnować aby jego dane logowania były bezpieczne. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za włamanie na Konto oraz jego skutki.
15. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody będące skutkiem przeprowadzanych transakcji.
16. Użytkownik ma obowiązek poinformować Administratora w dowolny sposób o współdzieleniu łącza internetowego z innym Użytkownikiem. W przypadku nałożenia Blokady na Konto Użytkownika lub inne powiązane z nim konta, brak udzielenia tej informacji przed nałożeniem tychże będzie skutkował traktowaniem wszystkich takich kont jako będących własnością jednego Użytkownika.
§IV. Kary i ograniczenia
1. Administrator może czasowo lub permanentnie zablokować:
• Konto Użytkownika
• Wszystkie Konta powiązane z Użytkownikiem
• Możliwość wysyłania wiadomości
• Możliwość używania czatu
• Możliwość rejestracji nowego konta
• Możliwość korzystania ze Strony Serwera lub Forum
2. Osobą decydującą o długości kary, jest Administrator, który nałożył karę lub ograniczenie.
3. Użytkownik nie ma możliwości prosić lub negocjować o złagodzenie nałożonej kary.
4. Próby negocjowania lub prośby o złagodzenie kary mogą skutkować jej zaostrzeniem.
§V. Odwoływanie się od kary
1. Każdy Użytkownik może odwołać się tylko i wyłącznie od Blokady Konta.
2. Użytkownik może odwołać się od Blokady Konta maksymalnie w ciągu siedmiu dni roboczych od chwili nałożenia jej przez Administratora.
3. Użytkownik w celu odwołania się od Blokady Konta ma obowiązek napisać pisemne odwołanie w prywatnej wiadomości do Administratora na Forum.
4. Odwołanie rozpatruje Administrator, który nałożył karę. Inny członek Administracji nie ma obowiązku tego robić. W przypadku wysłania wiadomości do nieodpowiedniego Administratora, może on dodać poprawnego członka zespołu do konwersacji, lecz równie dobrze wiadomość może zostać zignorowana.
5. Użytkownik wysyłając odwołanie do Administratora ma obowiązek bycia przynajmniej częściowo świadomym popełnionego wykroczenia. Wiadomości zawierające pytanie za co została nałożona Blokada Konta lub próby wynegocjowania jej zdjęcia będą ignorowane oraz mogą skutkować zaostrzeniem kary.
§VI. Warunki Użytkowania
1. Zabrania się publikowania treści, które mogłyby zostać uznane za obraźliwe przez większość Społeczności.
2. Zabrania się reklamowania innych serwerów, serwisów oraz portali.
3. Zabrania się upubliczniania oraz udostępniania w jakiejkolwiek formie danych osobowych Użytkowników oraz innych osób.
4. Zabrania się publikowanie treści demoralizujących dzieci i młodzież.
5. Zabrania się publikowania treści nawołujących do przemocy oraz nienawiści, gróźb pod adresem innych użytkowników lub naruszających dobre imię osób trzecich.
6. Zabrania się szeroko rozumianego podszywania się pod Administratora.
7. Zabrania się szeroko pojętego pomawiania osób trzecich.
8. Zabrania się stosowania nazw o charakterze obscenicznym, wulgarnym, dyskryminujących z jakiegokolwiek powodu, naruszających w jakikolwiek sposób godność osób trzecich.
9. Zabrania się wymiany dóbr zgromadzonych na Serwerze oraz jego pochodnych za inne określone bądź nieokreślone dobra na innych serwerach, jedynym miejscem zwolnionym z tego konkretnego zakazu jest dział "Targowisko" na Forum Serwera.
10. Zabrania się handlu przedmiotami, postaciami oraz kontami, za realne waluty lub inne określone bądź nieokreślone dobra spoza Serwera, jedynym miejscem zwolnionym z tego konkretnego zakazu jest dział "Targowisko" na Forum Serwera.
11. Zabrania się handlu wszelkimi dobrami zgromadzonymi na Serwerze oraz jego pochodnych, za realne waluty lub inne określone bądź nieokreślone dobra spoza Serwera, osobom posiadającym marketingowy stopień referencyjny.
12. Zabrania się handlu Yang, Sztabkami, Bryłkami Złota, Smoczymi Monetami oraz Kuponami SM na Serwerze oraz jego pochodnych, za realne waluty oraz inne określone bądź nieokreślone dobra spoza Serwera.
13. Zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek transakcji za pomocą innego komunikatora niż Wiadomości Prywatne na Forum Serwera. Transakcje zawarte za pomocą innego środka komunikowania się nie interesują Administracji w przypadku wystąpienia podczas nich problemów.
14. Zabrania się szeroko rozumianego bottingu, (BOT - układ przystosowany do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka) oraz ingerowania w oprogramowanie lub pliki Klienta Gry.
15. Zabrania się wykorzystywania witryn, stron oraz oprogramowania, które w jakikolwiek sposób umożliwia przechwytywanie danych Użytkownika.
16. Zabrania się używania przez Użytkownika cheatów, hacków, wspomagaczy, modów, clickerów.
17. Zabrania się stosowania oprogramowania, które w jakikolwiek sposób modyfikuje oprogramowanie dostarczone przez Administracje.
18. Zabrania się czerpania korzyści materialnych w postaci zapłaty za zaprzestanie utrudniania rozgrywki innym Użytkownikom.
§VII. Konta VIP oraz Item Shop
• Konto VIP - Status konta obowiązujący w Panelu Gracza na stronie.
• Item Shop - Sklep z przedmiotami, przeznaczony dla Użytkowników.
• Smocze Monety - Gratisowe punkty nadawane przy zakupie Konta VIP.
• Regulamin SMS'ów premium oraz przelewów: Przejdź
1. Serwis można wspierać poprzez dobrowolny zakup Konta VIP.
2 Do każdego Konta VIP w zależności od kwoty płatności przyznawane są gratisowe punkty - Smocze Monety.
3. W Item Shopie za pomocą Smoczych Monet, można zaopatrzyć się w różne przedmioty oraz bonusy.
4. Korzystanie z Item Shopu jest całkowicie dobrowolne i niewymagane do jakichkolwiek dalszych procesów.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy napotkane w trakcie zakupu Konta VIP.
6. W razie wystąpienia problemów dotyczących zakupu Konta VIP, Użytkownik ma obowiązek kontaktować się bezpośrednio z serwisem za którego pośrednictwem dokonywane są zakupy, którego formularz kontaktowy jest dostępny pod adresem: https://hotpay.pl/reklamacja/
7. Administrator informuje iż w przypadku zamknięcia Serwera Gry lub zablokowania Konta Użytkownika, nie jest zobowiązany dokonywać jakichkolwiek zwrotów kosztów płatnych rozszerzeń.
§VIII. Polityka Prywatności
Celem Serwera jest dostarczanie rozrywki klientom na wszelkich platformach będących własnością Administratora, tj. Serwer, Strona Serwera, Forum Serwera. Rozgrywka powinna być przyjemna, sprawiedliwa i przynosić satysfakcję wszystkim Użytkownikom Serwera. Administrator informuje, iż gromadzi, przechowuje oraz wykorzystuje do realizacji różnych celów niezbędne Dane Użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności informuje Użytkowników w jaki sposób Administrator przetwarza dane oraz na jakiej podstawie prawnej to robi. Podczas korzystania z usług Serwera, Użytkownik automatycznie pozostawia po sobie ślad. W momencie, gdy odwiedza Stronę Serwera oraz Forum Serwera, Administrator otrzymuje informacje o czasie dostępu i powiązanym adresie IP Użytkownika, co zostaje zarejestrowane w dziennikach Serwera. Z reguły informacje te nie są wykorzystywane do identyfikacji konkretnego Użytkownika. W ten sam sposób, gdy Użytkownik loguje się na swoje Konto na Serwerze, te same dane zostają zbierane automatycznie. Administrator informuje, iż przetwarza dane Użytkowników tylko tam, gdzie jest to absolutnie konieczne, robiąc to w bezpieczny, odpowiedzialny i poufny sposób, zwracając szczególną uwagę na wymogi prawne. Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Administrator PandoraMT2. Administrator zapewnia, że gromadząc dane Użytkowników, postępuje zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE ("GDPR") oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Wymagania Sprzętowe Gry
Procesor: 1 GHz Intel Pentium / AMD Athlon (lub lepszy)
Pamięć RAM: 512 MB (lub więcej)
HDD: 2 GB wolnego miejsca na Dysku Twardym
Karta graficzna: 32 MB VRAM (lub więcej) zgodna z DirectX 9.0c
System operacyjny: Windows 8.1 lub Windows 10
Graczy Gildii
TOP1 [TOP1]Banan Lv. 250
TOP2 [TOP2]Black Lv. 250
TOP3 Gazo Lv. 250
4. Dejaman Lv. 250
5. F4mouS_f1 Lv. 250
6. MokryPaluch_f2 Lv. 250
7. BlyatS2 Lv. 250
8. GhostS2 Lv. 250
9. DreamGirl Lv. 250
10. OGChiRaq Lv. 250
Zobacz cały
Media